Contact

European Kyokushinkai Tezuka Group

EKTG asbl-vzw – 878.944.120 – Belgium

EKTG Secretary

Christophe Delmotte
ektg.secretary@outlook.com